Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu Internetowego daadaa.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób
świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu
Internetowego daadaa.pl przez daadaa.pl Maciej Hołderny z siedzibą Góra 62-080, ul. Tęczowa 13,
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej info@daadaa.pl
b. telefonicznie pod numerem 606837683
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.daadaa.pl, w
sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może
dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5. Regulamin – niniejszy dokument;
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
internetowego;
7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
w szczególności składać Zamówienia;
8. Sprzedawca – daadaa.pl Maciej Hołderny z siedzibą w Górze 62-080, ul. Tęczowa 13, Nr ewid. Rejestru
Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Poznania: 71528 z dnia 25 lutego 2010 roku, NIP: 779-
220-81-21, REGON: 301364321
9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
z prezentowanych produktów;
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
Sprzedawcą a Klientem;
11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.
1204 ze zm.);
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,
Nr 827);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub
Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się
przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz
dla Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług
polegających na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia
w Sklepie,


2. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
3. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Umowa:

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana
jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej
Sklepu,
b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas
nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub
skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego
Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą złożenia Zamówienia,
d. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na
czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.


4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja
następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na
jednej ze stron Sklepu.
5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe.
6. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi
odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że
posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne
oraz prawa własności przemysłowej.
7. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych,
np. adresu e-mail.
8. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać
treści bezprawnych.
9. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich –
w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić
czynu nieuczciwej konkurencji.
10. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na
stronach internetowych Sklepu.
11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi
oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
12. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu
może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
13. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo
zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
14. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i
linii telefonicznej.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego
konta poczty elektronicznej.
5. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni
w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni
robocze w godzinach od 8.00 do 16.00
6. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:


a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do
realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup
za pomocą Konta Klienta),
c. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na
stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w
szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość,
formę dostawy i sposób płatności,
d. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do
realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres
e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.


7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim
formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone
zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego
Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:


a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
d. wybranej metody i terminu płatności,
e. wybranego sposobu dostawy,
f. czasu dostawy,
g. danych kontaktowych Klienta
h. danych do faktury


11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz
potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży
Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia
(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem przed potwierdzeniem złożenia
Zamówienia w celu potwierdzenia danych.
14. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie
złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
mowa w pkt. 12 powyżej.
15. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości
elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:


a. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę
Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na
stronie internetowej Sklepu
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania oraz adres e-mail.


16. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę
ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz
określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie
w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu
art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem
telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia,
które będzie zawierać informacje dotyczące:


a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
d. wybranej metody i terminu płatności,
e. wybranego sposobu dostawy,
f. czasu dostawy,
g. danych kontaktowych Klienta
h. danych do faktury
i. regulaminu
j. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.


17. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków
Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację
oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.


18. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia
oraz faktury VAT.
19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


VI. Dostawa


Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany
przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej
2. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
4. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.


VII. Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła
oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie do 7 dni (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek
bankowy Sprzedawcy);

b. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku
realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);

c. płatność elektroniczna - przelew natychmiastowy - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

d. karty płatnicze - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji. Tym samym czas jego realizacji rozstanie wydłużony o czas akceptacji transakcji.)

- możliwość płatności kartami:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

- W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub na podany numer konta wskazany przez klienta w oświadczeniu odstąpienia od umowy.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w daadaa.pl, daadaa.pl Maciej
Hołderny zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie
określonych opcji płatności i dostawy.
4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu w daadaa.pl niedostępnych na magazynie i
będących produktami na zamówienie, daadaa.pl Maciej Hołderny zastrzega sobie prawo do
oczekiwania wpłaty zaliczki celem uruchomienia zamówienia.VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez
podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o
świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na
adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:


a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;
c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
kontroli;
h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż
te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co
strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy
zwrócić na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu,
przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
wyjątek stanowi płatność kartą płatniczą - W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków
za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek
bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
lub na podany numer konta wskazany przez klienta w oświadczeniu odstąpienia od umowy.

7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.


IX. Reklamacje dotyczące Towarów


1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu
art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576
Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres daadaa.pl Maciej Hołderny z siedzibą w Górze 62-
080, ul. Tęczowa 13, adres e-mail: info@daadaa.pl
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to
możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany
w pkt. 2 powyżej.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji
sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument
gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji
bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z
Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: daadaa.pl Maciej Hołderny, Góra 62-080, ul.
Tęczowa 13, na adres poczty elektronicznej: info@daadaa.pl.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie
było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W
przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie
w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


a.a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
Sprzedaży.
a.b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą.
a.c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady
udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej
800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl.


XII. Postanowienia końcowe


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym
zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach
konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie
poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i
termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o
zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin
wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient
posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić
o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak
akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

Dane osobowe
1. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep daadaa.pl oraz Grupy Allegro, swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
2. Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Klientom Zarejestrowanym do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych.

 Regulamin obowiązujący do 25.12.2014

 Regulamin obowiązujący od 25.12.2014

Copyright © 2016 DaaDaa.pl
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl